VŠEOBECNÉ PODMIENKY

 1. VŠEOBECNÉ PODMIENKY DEFINÍCIE

STRÁNKA – webová stránka www.potrebne.sk (ďalej len stránka) multi-platforma na vytváranie a prevádzku mini e-shopov a poskytovateľov služieb(ďalej len eTrhovisko)

SPRÁVCA STRÁNKY – je spoločnosť Kerzen, s.r.o , Karpatské námestie 10A,83106 BRATISLAVA, ktorá je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Bratislava I, Oddiel : Sro , Vložka číslo : 143792L, IČO: 52923622 , DIČ: 2121217098,  tel. +421903565999, e-mail: info@potrebne.sk (ďalej len správca).
1.1 Predávajúci obchodník je fyzická alebo právnická osoba, ktorá dosiahla veku 18 rokov, používa stránku www.potrebne.sk, má zriadený účet obchodníka, môže byť registrovaná aj ako platca DPH a prijala uvedené podmienky predaja.

1.2 Kupujúcim je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá akýmkoľvek spôsobom kontaktuje predávajúceho s úmyslom kúpy tovaru a služieb, ktorý predávajúci obchodník ponúka.
1.3 Kupujúcim je aj každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá akýmkoľvek spôsobom kontaktuje predávajúceho s požiadavkou, aby jej predávajúci obchodník zaobstaral tovary a služby, ktoré nemá zaradené v ponuke s úmyslom kúpy tohto tovaru alebo služby.
1.4 Používaním web-stránok internetového obchodu predávajúceho a potvrdením objednávky dáva kupujúci súhlas s týmito Obchodnými podmienkami.
1.5 Tieto Obchodné podmienky sú platné až do vydania nových Obchodných podmienok.

1.6 Cieľom je vytvorenie skupiny obchodníkov, ktorí si budú navzájom poskytovať tovary a služby prioritne formou barterového obchodu(tovary a služby za tovary a služby bez použitia reálnych peňazí). Na zatraktívnenie barterového obchodu používa eTrhovisko evidenciu aktív virtuálnu peňaženku NeedCoin v ktorej budú vedené získané prostriedky s predaja a bonusov, ktoré budú následne pripisované ako záloha na budúci nákup tovaru a služieb od ostatných obchodníkov. To umožňuje

 1. OBJEDNÁVANIE

2.1 Tovar môže kupujúci objednávať nasledovne:
a) prostredníctvom nákupného košíka na web-pod stránke predávajúceho alebo z hlavnej stránky nazvanej obchod eTrhovisko,

b) Keďže v jednej objednávke môže byť viac ako jeden predajca(obchodník) je kupujúci povinný sa pred zakúpením oboznámiť s podmienkami predaja obchodníka(nad rámec týchto podmienok) u ktorého objednávku realizuje
2 Odoslaním objednávky sa kupujúci uzatvára kúpno predajnú zmluvu s obchodníkmi uvedenými v objednávke a v závislosti na forme úhrady zasiela aj žiadosť správcovi eTrhoviska o prevod zálohy vedenej v peňaženke NeedCoin objednávateľa v celej alebo čiastočnej výške v závislosti od celkovej sumy objednávky a zostatku v peňaženke NeedCoin, zároveň sa zaväzuje bez zbytočných prieťahov prevziať objednaný tovar a v prípade dodania na dobierku zaplatiť za tovar dohodnutú cenu prepravcovi.
2.3 Odoslanú objednávku potvrdí každý dotknutý obchodník do 48 hodín emailom a zároveň oznámi kupujúcemu dostupnosť a termín dodania tovaru. Všetky potvrdené objednávky sú záväzné!
2.4 Každý predávajúci obchodník z objednávky kupujúceho sa zaväzuje dodať správny druh a množstvo tovaru v dohodnutej cene podľa objednávky.
2.5 Zrušenie objednávky je zo strany kupujúceho možné do 24 hodín od objednania tovaru bez udania dôvodu a to len vtedy ak objednaný tovar už nie je v procese odoslania a spracovaný prepravnou spoločnosťou. Kupujúci môže objednávku zrušiť v Zákazníckej sekcii na web-stránke predávajúceho, telefonicky alebo e-mailom. Po overení splnenia podmienok zrušenia objednávky potvrdí predávajúci obchodník kupujúcemu storno objednávky e-mailom alebo telefonicky. V prípade, že už bola suma za objednaný tovar uhradená, predávajúci obchodník požiada správcu o prevod peňazí späť v prospech peňaženky NeedCoin kupujúceho, alebo ich doručí iným spôsobom, ktorý si spolu dohodnú.
2.6 Predávajúci obchodník má právo zrušiť objednávku v prípade, keď nie je možné zabezpečiť objednaný tovar. V takomto prípade kupujúcemu ihneď vráti uhradenú sumu v plnej výške, alebo mu ponúkne náhradný tovar, alebo iné riešenie, ak s tým kupujúci súhlasí. Predávajúci obchodník má právo zrušiť objednávku tiež v prípade, ak sa nemôže skontaktovať s kupujúcim (chybne uvedené alebo neuvedené kontaktné údaje, nedostupnosť, …).

 1. CENY

3.1 Poskytovateľ služby eTrhoviska na potrebne.sk nie je platcom DPH.

3.2 Každý obchodník musí riadne uviesť údaj o DPH na svojej stránke obchodu, ktorú prevádzkuje. 3.3 Všetky ceny za produkty a služby musia byť uvedené s DPH.
3.4 K základnej cene objednávky je pripočítaná cena za dopravu tovaru podľa toho, aký spôsob doručenia si kupujúci vyberie. Cena je odvodená od celkovej hmotnosti objednaného tovaru konkrétneho predajcu a aktuálna sadzba je viditeľná priamo v objednávke (pri každom predajcovi osobitne a každom spôsobe dopravy). Samostatným poplatkom je spracovanie objednávky v hodnote uvedenej ako Zásielkovňa poplatok: Spracovanie.

 1. PLATBY

4.1 Platiť priamo za tovar a služby môže kupujúci len pomocou virtuálnej peňaženky NeedCoin (ďalej len peňaženka). Každá prijatá platba cez platobnú bránu, dobierkou a prevodom na účet je považovaná ako prevod prostriedkov(záloha/ preddavok na zabezpečenie budúcich nákupov, pokrytie nákladov spojených s prevádzkou obchodu) na účet správcu. To znamená, že kupujúci platí za tovar len prostredníctvom svojho zostatku v peňaženke NeedCoin. Preto je potrebné dostatočne a včasné zabezpečenie množstva prostriedkov v peňaženke. Poskytujeme niekoľko spôsobov ako uhradiť objednávku. Vysvetlenie ako prebieha transakcia je v bodoch 4.4, 4.5 a 4.6. V prípade platieb za poplatky členstva a realizovanie iných služieb od správcu ide platba priamo na účet správcu a nie na účet peňaženky NeedCoin. Na základe odoslanej objednávky vystaví predávajúci obchodník prípadne správca proforma (zálohovú) faktúru, ktorú pošle spolu s potvrdením objednávky elektronicky na adresu objednávateľa. V závislosti od služby tieto prevody môže kupujúci uskutočniť nasledovne:
a) prevodným príkazom zo svojho účtu,
b) priamym vkladom v hotovosti na účet predávajúceho,

c) platbou prostredníctvom virtuálnej peňaženky NeedCoin

d) platobným systémom Stripe

e) dobierkou – platba v hotovosti alebo kartou prepravnej spoločnosti

4.2 Platba je možná iba v EUR, CZK a PLN
4.3 Daňový doklad (faktúru) posiela predávajúci obchodník kupujúcemu spolu s tovarom alebo elektronicky na email kupujúceho. V rámci jednej objednávky môže byť viac predajcov v závislosti u koľkých obchodníkoch si klient objednáva tovary a služby.

4.4 Platba na dobierku – pri platbe na dobierku sa narába s vyplatenou sumou nasledovne(nie je možné skombinovať s peňaženkou NeedCoin).

a) po prevzatí objednávky od prepravcu a úhrade sa celá čiastka prevedie do peňaženky NeedCoin kupujúceho

(ako záloha za budúce nákupy na potrebne.sk)

b) čiastka za objednávku sa prevedie z peňaženky kupujúceho do peňaženky obchodníka, ktorý objednávku realizoval (okrem nákladov správcu za služby spojené s realizáciou objednávky – prevažne len prepravné, poplatky bánk, kartových služieb a logistické náklady)

4.5 Platba cez platobnú bránu – pri tomto spôsobe sa narába s vyplatenou sumou nasledovne(je možné skombinovať s peňaženkou NeedCoin. Už pri platbe je možné určiť akú časť kupujúci vyplatí cez peňaženku a akú cez platobnú bránu).

a) po realizovaní platby sa celá čiastka uhradená cez platobnú bránu prevedie do peňaženky NeedCoin kupujúceho ako záloha za budúce nákupy na potrebne.sk (v prípade, že bola celková čiastka splatené čiastočne aj cez peňaženku NeedCoin tak táto čiastka sa už automaticky priradí vo výpise peňaženky ako výdavok za objednávku)

b) čiastka za objednávku sa prevedie z peňaženky kupujúceho do peňaženky obchodníka, ktorý objednávku realizoval (okrem nákladov správcu za služby spojené s realizáciou objednávky – prevažne len prepravné, poplatky bánk, kartových služieb a logistické náklady)

4.6 Platba na účet – pri tomto spôsobe sa narába s vyplatenou sumou nakladá nasledovne(je možné skombinovať s peňaženkou NeedCoin. Už pri platbe je možné určiť akú časť objednávateľ vyplatí cez peňaženku a akú cez platobnú bránu).

a) po realizovaní platby sa celá čiastka uhradená cez platobnú bránu prevedie do peňaženky NeedCoin kupujúceho ako záloha za budúce nákupy na potrebne.sk (v prípade, že bola celková čiastka splatené čiastočne aj cez peňaženku NeedCoin tak táto čiastka sa už automaticky priradí vo výpise peňaženky ako výdavok za objednávku)

b) čiastka za objednávku sa prevedie z peňaženky kupujúceho do peňaženky obchodníka, ktorý objednávku realizoval (okrem nákladov správcu za služby spojené s realizáciou objednávky – prevažne len prepravné, poplatky bánk, kartových služieb a logistické náklady)

4.7 Platba s peňaženkou NeedCoin – pri tomto spôsobe sa narába s vyplatenou sumou nakladá nasledovne

a) čiastka za objednávku sa prevedie z peňaženky kupujúceho do peňaženky obchodníka, ktorý objednávku realizoval (okrem nákladov správcu za služby spojené s realizáciou objednávky – prevažne len prepravné, poplatky bánk, kartových služieb a logistické náklady)

 1. DODACIE PODMIENKY

5.1 Dodacia lehota na tovar v ponuke predávajúceho je vo väčšine prípadov do 3 pracovných dní od potvrdenia objednávky, maximálna doba dodania je 14 dní alebo po dohode s kupujúcim sa môže predĺžiť. O dodacej lehote a termíne dodania bude predávajúci obchodník kupujúceho informovať pri potvrdení objednávky telefonicky. Ak kupujúcemu nevyhovuje oznámená predĺžená dodacia lehota, má možnosť stornovať objednávku v súlade s bodom 2.5 týchto Obchodných podmienok.

5.3 Tovar bude vyexpedovaný okamžite po potvrdení objednávky a po splnení všetkých podmienok pre vyskladnenie.

 • DORUČENIE TOVARU

6.1 Predávajúci obchodník zabezpečuje dopravu tovaru spôsobom, ktorý si kupujúci vyberie z ponúkaných možností v objednávke:
a) Zásielkovou službou – Zásielkovňa(prioritne)

b) Kuriérskou službou

c) Osobné prevzatie – Trojičné námestie 501, 02951 LOKCA, pobočka- Záhradkárska osada 10A, Trnavská, Bernolákovo

d) Lokálne doručovanie – rozvoz v rámci lokalít. Zoznam pobočiek sa stále rozširuje a je potrebné si ju overiť priamo v procese objednávania.

6.2 Miesto odberu osobného prevzatia je stanovené na adrese centrálny skladu Trojičné námestie 501, 02951 LOKCA, tel. číslo: 0951 417115. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie tovaru na určené miesto.
6.3 Tovar je primerane zabalený a zabezpečený. Kupujúci je povinný pri preberaní tovaru skontrolovať obsah a neporušenosť zásielky.
6.4 Spolu s tovarom dodá predávajúci obchodník kupujúcemu faktúru (daňový doklad), dodací list prípadne iný doklad obsahujúci údaje o objednaných produktoch. Predávajúci obchodník taktiež dodá spolu s tovarom návod na obsluhu a záručný list ak to vyžaduje povaha tovaru.
6.5 Za tovar zodpovedá predávajúci obchodník až po jeho prevzatie kupujúcim. Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim od doby, kedy tento potvrdí prevzatie tovaru.

6.6 Predávajúci obchodník nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie objednaného tovaru kupujúcemu zavinené prepravcom. Za poškodenie zásielky zavinené prepravcom zodpovedá v plnom rozsahu prepravca. Takéto prípady rieši predávajúci obchodník dodaním nového tovaru kupujúcemu po zaplatení všetkých škôd prepravcom.
6.7 V prípade väčšieho záujmu sa môže stať, že máme nedostatok tovaru a tak Vami objednaný tovar Vám môžeme dodať v niekoľkých balíkoch, pričom poštovné a balné platíte ako za jeden balík.

 1. ODSTÚPENIE OD VYBAVENEJ OBJEDNÁVKY

7.1 Kupujúci je v súlade so zákonom oprávnený bez udania dôvodu odstúpiť od vybavenej objednávky (podľa zákona “od kúpnej zmluvy”, ak už kupujúci prevzal tovar) do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Ak je kupujúci fyzická prípadne právnická osoba podnikateľ (s IČO) nemá právo na odstúpenie od zmluvy. (Spotrebiteľ je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti)Tento vzťah sa riadi obchodným zákonníkom. Lehota 14 dní sa neuplatňuje ani v prípadoch:

– letenky a lístky na vlak,
– na vstupenky na koncerty,
– hotelové rezervácie,
– rezervácie áut na prenájom,
– tovar vyrobený na objednávku alebo jasne personalizovaný tovar (napríklad oblek na mieru),
– zvukové alebo obrazové záznamy alebo počítačový softvér, ako sú napríklad DVD, v uzavretom obale, ktoré boli po prevzatí rozbalené,
– online digitálny obsah, ak ste už začali s jeho sťahovaním alebo strímingom,
– tovar zakúpený od súkromnej osoby a nie od spoločnosti,
– zabalený tovar, ktorý nie je možné vrátiť otvorený z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov,
– urgentné opravy a zmluvy o údržbe (ak napríklad zavoláte inštalatéra, aby opravil kvapkajúcu sprchu, nemôžete zrušiť práce po tom, ako ste sa dohodli na cene služby),
– kúpu jedla a nápojov (v prípade pravidelných dodávok, napríklad z mliekarne),
– tovar podliehajúci skaze,
– služby ako sú rezervácie dovolenkového ubytovania, stravovacie služby alebo služby voľného času v konkrétnych dátumoch alebo obdobiach.

7.2 Tovar na vrátenie musí byť:,
a) nepoškodený bez známok používania
b) kompletný (vrátane príslušenstva, dokumentácie, …),
c) vrátane priloženého dokladu o kúpe.
7.3 Ak sa kupujúci rozhodne vrátiť tovar podľa bodu 7.1 týchto Obchodných podmienok, je povinný:
a) kontaktovať predávajúceho so žiadosťou o odstúpenie od vybavenej objednávky, uviesť číslo objednávky (variabilný symbol), dátum kúpy a e-mail účtu, ktorý je zároveň identifikátor svojej peňaženky pre vrátenie peňazí(prostriedky nie je možné vrátiť na bankový účet – vrátenie schvaľuje správca)
b) zaslať tovar naspäť na adresu predávajúceho – tovar sa odporúča poslať doporučene, poistený a použiť vhodné balenie, aby počas prepravy nedošlo k popísaniu, polepeniu, ani inému znehodnoteniu pôvodných obalov a samotného tovaru (predávajúci obchodník neručí za prípadnú stratu alebo poškodenie tovaru počas prepravy),
c) uhradiť výdavky súvisiace s vrátením tovaru musí kupujúci(poštovné, poistenie, …).
7.4 Po splnení podmienok podľa bodov 7.1 až 7.3 týchto Obchodných podmienok a po obdržaní vráteného tovaru je predávajúci obchodník povinný:
a) prevziať tovar naspäť,
b) vrátiť kupujúcemu v lehote najneskôr 14 dní odo dňa odstúpenia od vybavenej objednávky celú cenu zaplatenú za tovar, okrem poplatku za dopravu.

c) predávajúci obchodník má právo odpočítať od vyplácanej čiastky alikvotnú časť prepravných nákladov súvisiacich s vráteným tovarom.

7.5 V prípade nesplnenia niektorej z podmienok podľa bodov 7.1 až 7.3 týchto Obchodných podmienok nebude predávajúci obchodník akceptovať odstúpenie od vybavenej objednávky a tovar bude vrátený na náklady kupujúceho naspäť.

7.6 Kupujúci stráca nárok na prípadné priznané alebo už pripísané bonusy za nákup do jeho peňaženky NeedCoin a to v plnej výške za konkrétnu objednávku.

 1. ZÁRUKY A REKLAMÁCIE

8.1 Vybavovanie reklamácií sa riadi záručnými podmienkami konkrétneho tovaru, Obchodným zákonníkom a príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a osobitnými predpismi.
8.2 Záručná doba na ponúkaný tovar v internetovom obchode predávajúceho je pre fyzickú osobu nepodnikateľa (nemá IČO) v zmysle ustanovenia § 620 Občianskeho zákonníka minimálne 24 mesiacov. Pre fyzickú osobu podnikateľ(má pridelené IČO) a právnickú osobu dĺžka záruky pre PO je stanovená podmienkami obsiahnutými v rámcovej zmluve medzi distribútorom a predávajúci obchodníkom. Podľa obchodného zákonníka platí záruka minimálne 12 mesiacov. Pre použitý tovar platí záruka 12 mesiacov(závady na ktoré bol zákazník upozornený sa reklamácia nevzťahuje). Na uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady (reklamáciu) vždy postačuje doklad o zakúpení (priložená faktúra). Predloženie dokladu o zakúpení na účely reklamácie postačuje aj v prípade, že bol vydaný záručný list, ale zákazník ho stratil.
8.3 Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo jej častí) spôsobené používaním.
8.4 Reklamovaný tovar je kupujúci povinný doručiť na reklamáciu čistý, mechanicky nepoškodený, s kópiou faktúry, dodacieho listu. Kupujúci je povinný spolu s tovarom zaslať aj popis vady. V prípade potravín, ktoré sa rýchlo kazia, si zákazník musí uplatniť reklamáciu najneskôr v deň nasledujúci po kúpe.

8.5 POSTUP REKLAMÁCIE:
8.5.1. Čo najskôr nás informovať emailom alebo telefonicky o chybe výrobku.
8.5.2. Poslať produkt späť na adresu firmy predávajúceho

 1. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

9.1 Všetky osobné údaje poskytnuté zákazníkom v rámci objednávky tovaru či zákaznícke registrácie prostredníctvom internetovej služby potrebne.sk sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej ako „ZOOÚ”). K poskytovaniu osobných údajov dochádza pri odoslaní objednávky alebo registrácii zákazníckeho účtu, a to v rozsahu údajov uvádzaných vo formulári objednávky či v registračnom formulári.

9.2 Odoslaním objednávky, resp. uzatvorením kúpnej zmluvy, dáva zákazník v súlade so zák. č. 122/2013 Z.z. súhlas predávajúcemu so spracovaním, zhromažďovaním a uchovávaním jeho osobných údajov pre účely uzavretia kúpnej zmluvy, vybavenia objednávok a súvisiacej komunikácie so zákazníkom, ale aj po úspešnom vybavení objednávky pre účely plnenia zo zmluvy a vedenie príslušnej evidencie (napr. pri vybavovaní reklamácií, vedení účtovníctva a pod.), a to až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním. Osobné údaje sú spracované v rozsahu: meno, priezvisko, adresa, telefón, e-mail. Zákazník má právo na prístup k svojim osobným údajom, právo na ich opravu vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom. Predávajúci obchodník neposkytuje, nezverejňuje a nesprístupňuje osobné údaje zákazníkov žiadnej ďalšej osobe, s výnimkou spoločností zabezpečujúcich prepravu tovaru, ktorým sú osobné údaje zákazníkov odovzdávané v minimálnom rozsahu potrebnom pre účely doručenia tovaru.

9.3 Vykonaním registrácie zákazníckeho účtu cez internetový obchod potrebne.sk, zákazník súhlasí s tým, aby v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov predávajúci obchodník, prípadne tretia osoba, ako touto spoločnosťou určený sprostredkovateľ v zmysle citovaného zákona, spracovávala, zhromažďovala a uchovávala osobné údaje zákazníka poskytnuté zákazníkom pri jeho registrácii. Zákazník tiež uskutočnením zákazníckej registrácie a/alebo zaškrtnutím súhlasu so zasielaním noviniek akoukoľvek formou pri odosielaní objednávky, udeľuje predávajúcemu súhlas so spracovaním a využívaním týchto jeho osobných údajov pre účely propagačné aj marketingové a s odovzdaním týchto údajov obchodným partnerom predávajúceho na účely propagácie a marketingu, a súčasne vyslovuje súhlas s tým, aby predávajúci obchodník a prípadne tretie osoby, s ktorými táto spoločnosť uzatvorila príslušné zmluvné dojednania, posielali zákazníkovi obchodné oznámenia v elektronickej podobe, v zmysle zák. č 147/2001 Z. z. o reklame a zák. č. 610/2003 Z. z. o elektronickej komunikácii. Osobné údaje sú spracovávané v rozsahu: meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa, telefón, e-mail, pohlavie.
Zákazník má právo na prístup k svojim osobným údajom, právo na ich opravu, vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom.

9.4 Predávajúci obchodník ani správca neposkytuje, nezverejňuje a nesprístupňuje osobné údaje zákazníkov žiadnej ďalšej osobe, s výnimkou: spoločností zabezpečujúcich prepravu tovaru, ktorým sú osobné údaje zákazníkov odovzdávané v minimálnom rozsahu potrebnom na účely doručenia tovaru (najmä Zásielkovňa a Slovenská Pošta).
Súhlas so spracovaním osobných údajov a zasielaním obchodných informácií je udelený na dobu neurčitú a je možné ho kedykoľvek zdarma odvolať výslovným a určitým prejavom v písomnej forme adresovanej predávajúcemu, a to poštou, telefonicky alebo elektronicky na e-mail. Odvolaním súhlasu so spracovaním osobných údajov dôjde zároveň k zrušeniu zákazníckej registrácie. Zákazník má podľa zák. č. 122/2013 Z.z. v súvislosti so spracovaním osobných údajov najmä nasledujúce práva:
Zákazník má právo na základe písomnej žiadosti od správcu vyžadovať:

a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o ňom spracúvané,

b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod; pri vydaní rozhodnutia podľa odseku 5 je dotknutá osoba oprávnená oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií,

c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jeho osobné údaje na spracúvanie,

d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

e) opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

f) likvidáciu jeho osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,

g) likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,

h) blokovanie jeho osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.

Zákazník má právo u správcu na základe písomnej žiadosti namietať voči:

a) spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu, a žiadať ich likvidáciu,

b) využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo

c) poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) na účely priameho marketingu.

 1. ČLENSTVO A PRÁVO VYTVÁRAŤ SVOJ VLASTNÝ OBCHOD V RÁMCI POSKYTOVANIA SLUŽIEB NA POTREBNE.SK

10.1 Členstvo za úhradu alebo bezplatné členstvo, dáva fyzickej alebo právnickej osobe (ďalej len obchodník) staršej ako 18 rokov právo vytvoriť v rámci služby(ďalej len eTrhovisko) na potrebne.sk svoj virtuálny obchod prostredníctvom, ktorého môže prezentovať, ponúkať za úhradu ostatným registrovaným a neregistrovaným užívateľom svoje výrobky, služby prípadne obchodný tovar ktorý nadobudol za účelom zhodnotenia a ďalšieho predaja.

10.2 Správca má právo posúdiť či predmet činnosti je v súlade so zámerom stránky potrebne.sk. Virtuálny obchod nemôže mať charakter inzercie, bazáru (s výnimkou podnikania v tejto oblasti – uprednostnený bude obchodník s IČO, ktorý nadobúda produkty ako fyzická alebo právnická osoba podnikateľ) Individuálny príležitostný predaj nadbytočných vecí prostredníctvom obchodu nie je povolený. Musí ísť výhradne o obchod za účelom predaja nadobudnutých produktov vlastnou výrobou či kúpou za účelom ich ďalšieho predaja.

10.3 Podmienkou členstva je udržiavanie minimálneho zostatku v peňaženke NeedCoin. Keďže náklady na prepravu hradí najskôr správca a až následne ich prenáša na obchodníka použije sa tento minimálny zostatok ako zábezpeka nákladov za prepravné, vrátky, reklamácie. V nevyhnutných prípadoch v závislosti od frekvencie odoslaných objednávok obchodníka môže správca vyžadovať navýšenie alebo povoliť zmenšenie minimálnej zábezpeky.

10.4 V prípade nedostatočného množstva prostriedkov na pokrytie aspoň prepravných nákladov môže správca účet obchodníka dočasne deaktivovať až do opätovného navýšenia prostriedkov do minimálnej úrovne podľa členstva v peňaženke NeedCoin.

10.5 Možnosti členstva:

STANDARD  – Bezplatné členstvo. Aktivácia obchodu nasleduje až po prevedení minimálnej zálohy do peňaženky NeedCoin. Táto úhrada slúži ako pokrytie nákladov za budúce nákupy a služby spojené s činnosťou obchodu do ktorých radíme na príklad platba za poštovné, poplatky za rozšírenie členstva, kúpa tovaru a služieb od iných obchodníkov eTrhoviska. Neoddeliteľnou podmienkou registračného a schvaľovacieho procesu je bezvýhradné prijatie všeobecných obchodných podmienok eTrhoviska na potrebne.sk. V prípade udržiavania minimálneho zostatku na stanovenej úrovni v podmienkach (viď tabuľka č.1) vzniká nárok na zľavy z nákupov a služieb od iných obchodníkov eTrhoviska. Zároveň členstvom vzniká povinnosť zavedenia cenovej politiky tak aby umožňovala odmeňovať vybraných kupujúcich bonusmi od 5 do 20% z hodnoty objednaných tovarov a služieb(viac ako % len pre užívateľa s IČO).

DE-LUXE  – Platené členstvo podľa aktuálneho cenníka.(vždy sprístupnený počas registrácie-môže sa meniť podľa individuálnych podmienok od 01.05.2020 je to 24.00 € s DPH) Aktivácia obchodu nasleduje až po prevedení minimálnej zálohy do peňaženky NeedCoin. Táto úhrada slúži ako pokrytie nákladov za budúce nákupy a služby spojené s činnosťou obchodu do ktorých radíme na príklad platba za poštovné, poplatky za rozšírenie členstva, kúpa tovaru a služieb od iných obchodníkov eTrhoviska. Neoddeliteľnou podmienkou registračného a schvaľovacieho procesu je bezvýhradné prijatie všeobecných obchodných podmienok eTrhoviska na potrebne.sk. V prípade udržiavania minimálneho zostatku na stanovenej úrovni v podmienkach (viď tabuľka č.1) vzniká nárok na zľavy z nákupov a služieb od iných obchodníkov eTrhoviska. Zároveň členstvom vzniká povinnosť zavedenia cenovej politiky tak aby umožňovala odmeňovať vybraných kupujúcich bonusmi od 5 do 20% z hodnoty objednaných tovarov a služieb(viac ako % len pre užívateľa s IČO).

PLATINUM – Platené členstvo podľa aktuálneho cenníka. (vždy sprístupnený počas registrácie-môže sa meniť podľa individuálnych podmienok od 01.05.2020 je to 36.00 € s DPH)  Aktivácia obchodu nasleduje až po prevedení minimálnej zálohy do peňaženky NeedCoin. Táto úhrada slúži ako pokrytie nákladov za budúce nákupy a služby spojené s činnosťou obchodu do ktorých radíme na príklad platba za poštovné, poplatky za rozšírenie členstva, kúpa tovaru a služieb od iných obchodníkov eTrhoviska.  Neoddeliteľnou podmienkou registračného a schvaľovacieho procesu je bezvýhradné prijatie všeobecných obchodných podmienok eTrhoviska na potrebne.sk. V prípade udržiavania minimálneho zostatku na stanovenej úrovni v podmienkach (viď tabuľka č.1) vzniká nárok na zľavy z nákupov a služieb od iných obchodníkov eTrhoviska. Zároveň členstvom vzniká povinnosť zavedenia cenovej politiky tak aby umožňovala odmeňovať vybraných kupujúcich bonusmi od 5 do 20% z hodnoty objednaných tovarov a služieb(viac ako % len pre užívateľa s IČO).

NA POLICI – Platené členstvo podľa aktuálneho cenníka(vždy upresnený individuálne počas aktivácie-môže sa meniť podľa individuálnych podmienok od 01.05.2020 je to 0.60 € s DPH za 1m2 /180cm výšky – euro paleta a deň skladovej plochy + možnosť dodať alebo určiť obalový materiál balíkov) Je to nová a výnimočná možnosť modelu fulfillment s potrebne.sk. Aktivácia členstva nasleduje až po prevedení minimálnej zálohy do peňaženky NeedCoin. Táto úhrada slúži ako pokrytie nákladov za budúce nákupy a služby spojené s činnosťou obchodu do ktorých radíme na príklad platba za poštovné, poplatky za rozšírenie členstva, kúpa tovaru a služieb od iných obchodníkov eTrhoviska.  Neoddeliteľnou podmienkou registračného a schvaľovacieho procesu je bezvýhradné prijatie všeobecných obchodných podmienok eTrhoviska na potrebne.sk. V prípade udržiavania minimálneho zostatku na stanovenej úrovni v podmienkach (viď tabuľka č.1) vzniká nárok na zľavy z nákupov a služieb od iných obchodníkov eTrhoviska. Zároveň členstvom vzniká povinnosť zavedenia cenovej politiky tak aby umožňovala odmeňovať vybraných kupujúcich bonusmi od 5 do 20% z hodnoty objednaných tovarov a služieb(viac ako % len pre užívateľa s IČO).

10.6 Zásady prevádzkovania členstva po vytvorení obchodu

a) Nie je dovolené v rámci uverejňovania produktov, článkov, príspevkov, komentárov ani diskusie používať vulgarizmy, hanlivé slová a inak urážať , dehonestovať ostatných používateľov eTrhovisko na potrebne.sk. Zároveň nie je dovolené uverejňovať obsah a odkazy na iné stránky najmä tie, ktoré propagujú rasizmus, nelegálny softvér, pornografiu a podobný obsah, ktorý je v rozpore so zákonmi Slovenskej republiky bez výslovného povolenia správcu.

b) Správca nepreberá zodpovednosť za kvalitu produktov ani reklamácie v smere k konkrétnemu obchodníkovi.

d) V prípade porušenia akéhokoľvek ustanovenia má správca nárok bez udávania dôvodu tento obsah vymazať a zrušiť členstvo bez nároku na prípadné poplatky za už zaplatené členské.

e) Správca si vyhradzuje právo na odstránenie nevhodných produktov z ponuky obchodníka, dočasné vypnutie alebo úplné vymazanie členstva v prípade porušenia obchodných podmienok.

f) Každý člen alebo registrovaný užívateľ musí strpieť prípadné výpadky systému stránky na nevyhnutný čas opravy, údržby alebo odstránenia problémov z pohľadu lepšej funkčnosti eTrhoviska.

g) Správca dôrazne deklaruje, že nezaručuje trvalú funkčnosť eTrhoviska. V prípade, že správca nebude vedieť ďalej eTrhovisko ďalej riadne udržiavať v bezchybnej prevádzke je povinný o tomto upozorniť všetkých registrovaných členov najmenej 30 dní vopred. V priebehu tohto obdobia je každý člen povinný minúť svoje zálohové platby, zvyšné prostriedky v peňaženke NeedCoin, zálohovať dáta a ukončiť činnosť.

h) Po zániku eTrhoviska je správca povinný do 30 dní vrátiť pomernú časť členského poplatku za nevyužité obdobie na bankový účet obchodníka. Je možná aj iná dohoda uzatvorená medzi správcom a obchodníkom.

i) Všetci účastníci využívajúci služby na stránke potrebne.sk akceptujú elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty ako platnú a záväznú.

j) Každý s členov má právo prezentovať časť alebo náhľad stránky prostredníctvom tretích strán (napr. Facebook, YouTube, Twitter, Instagram) za účelom propagácie webovej stránky.

k) Každý aktívny obchodník má prístup k administrácii svojho obchodu a je povinný uchovávať všetky citlivé informácie tak aby nedošlo k ich zneužitiu. Správca nezodpovedá za prípadne zneužitie zle uchovávaných prihlasovacích údajov účastníkov. Ak sa registrovaný užívateľ eTrhoviska dozvie o akomkoľvek zneužití svojho osobného účtu, je povinný o tom bezodkladne informovať správcu.

l) Na zostatok vo virtuálnej peňaženke NeedCoin sa z pohľadu účtovníctva vlastníka prihliada ako na vyplatenú zálohovú platbu za budúce tovary a služby podľa objednávky, ktoré ešte len čakajú na realizáciu a nie ako na zostatok na účte. Minutie prostriedkov(okrem minimálneho zostatku) je možné len realizovaním objednávky od iných členov eTrhoviska.

m) Každý registrovaný užívateľ môže jednostranne bez udania dôvodu odstúpiť od zmluvy. Robí tak, ale bez nároku na vrátenie nerealizovaného zostatku evidovaného v peňaženke ako aj pomernej časti za členstvo. Dňom odstúpenia správca nenávratne odstráni všetky nahromadené údaje registrovaným užívateľom.(tento krok nie je možné vrátiť späť)

n) Každý obchodník, ktorí prijal členstvo v eTrhovisku a zriadil svoj internetový obchod sa musí riadiť zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 1. VIRTUÁLNA PEŇAŽENKA NeedCoin.

11.1 Virtuálna peňaženka, ďalej NeedCoin, Vám umožňuje rýchlejšie a jednoduchšie využívanie služieb na www.potrebne.sk. Inkasovať za predané produkty zverejnené v rámci svojho užívateľského účtu alebo platiť ostatným užívateľom za produkty v rámci trhoviska www.potrebne.sk. Predaj a nákup sa výhradne uskutočňuje prostredníctvom peňaženky NeedCoin.

11.2 Aké služby poskytujeme v rámci NeedCoin peňaženky:

a) platba za členstvo v spoplatnených programoch pri využívaní online trhoviska

b) prevod disponibilných prostriedkov užívateľa na účet dodávateľa služieb alebo produktov

c) výber zostatku z peňaženky NeedCoin v rámci procesu uzatvorení účtu na www.potrebne.sk na účet v banke užívateľa. Suma zostatku nesmie presiahnuť hodnotu 50€. Prostriedky nad maximálnu hodnotu musia byť minuté na nákup tovaru a služieb od ostatných členov trhoviska (služba okamžitého výberu z peňaženky je spoplatnená sumou za spracovanie vo výške 30% z prevedeného zostatku na bankový účet užívateľa uvedeného v žiadosti o zrušenie účtu zákazníka, minimálne však sumou tri eurá.)

d) v prípade vrátenia tovaru alebo stornovania objednávky na základe obchodných podmienok dodávateľa, správca zabezpečí spätný prevod prostriedkov z účtu dodávateľa na účet objednávateľa. Vždy platí všeobecné pravidlo pre všetkých účastníkov, že nárok na vrátenie tovaru a služieb z titulu objednávky je možný podľa bodu 7.0 týchto obchodných podmienok

e) priamy prevod vlastných prostriedkov na účet iného užívateľa(identifikácia prebieha na základe e-mailovej adresy odosielateľa a príjemcu)

f) prevod prostriedkov prevyšujúcich minimálny zostatok v peňaženke na bankový účet je možný len od úrovne členstva DE-LUXE(viď bod 10) za osobitných podmienok uzatvorených individuálne formou dodatku k týmto obchodným podmienkam

11.3 Používanie peňaženky:

Peňaženka je určená na zabezpečovanie finančnej zálohy na nákup tovarov a služieb od ostatných obchodníkov. Zhromažďovať prostriedky na zálohu je možné priamym prevodom z účtu v banke, prípadne získavaním bonusov za realizovaný nákup u vybraných obchodníkoch, minimálny trvalý zostatok peňaženky NeedCoin a úroveň členstva(viď bod. 10). Ak chcete použiť peniaze uložené vo virtuálnej peňaženke, kliknite na položku  Zobraziť košík > Skontrolovať a objednať > (registrovaný užívateľ bude mať spôsob platby  automaticky vybraný) inak vybrať platba na dobierku. V prípade, že Vaša virtuálna peňaženka neobsahuje dostatočnú čiastku na zaplatenie časti objednávky alebo celej objednávky, voľba NeedCoin bude automaticky zvolená ako spôsob platby alebo čiastočný spôsob platby objednávky.

V prípade, že v peňaženke nebude dostatok prostriedkov na zaplatenie objednávky si v ďalšom kroku si zvoľte spôsob platby zvyšnej sumy (1) platba na dobierku. Následne Dokončite objednávku cez > Objednať s povinnosťou platby. Odporúčame preto ešte pred objednaním zabezpečiť na účte peňaženky dostatočné množstvo prostriedkov ešte pred nákupom. Dobitie peňaženky je možné uskutočniť predajom vlastných produktov a služieb alebo priamou platbou cez možnosť v panely užívateľa > Môj profil > Moja peňaženka > Doplnenie peňaženky. Tu je možné nájsť aj podrobný popis všetkých transakcií.

11.4 V prípade, že kupujúci je osoba s právom odstúpenia od zmluvy budú prostriedky za predaj obchodníkovi pripísané alebo odblokované až po 14 pracovných dňoch od dátumu prevzatia kupujúcim. Skrátenie tejto lehoty je možné len s vysloveným súhlasom kupujúceho, že sa vzdáva práva na odstúpenie od zmluvy.

11.5 Riešenie sporov:

V prípade, že nastane rozpor v zostatku na účte peňaženky NeedCoin je povinnosť zainteresovaných strán dokázať, že realizovali prevod z bankového účtu prípadne platobnej karty a to originálnym výpisom z účtu potvrdeného bankou ako aj kópiou transakcií v rámci svojho profilového účtu obchodníka. Potrebné dokumenty si navzájom vymenia najskôr elektronicky a v prípade, že nenastane zhoda aj na osobnom stretnutí v prítomnosti zástupcu správcu eTrhoviska. V prípade, že nebude vedieť niektorá zo strán poskytnúť takýto dôkaz o prevode nebude sa na jeho sťažnosť prihliadať.

 1. Podmienky na získavanie bonusov za nákup

V rámci nákupu na eTrhovisku je možné nákupom od vybraných obchodníkov získať finančné bonusy, ktoré budú pripisované na účet peňaženky kupujúceho. Podmienkou účasti na bonusovom programe môže byť

 • Minimálny trvalý zostatok v peňaženke po dobu 3 mesiacov uvedeného v tabuľke č.1 týchto obchodných podmienok(V prípade porušenia tohto bodu sa prijímateľ prostriedkov pripísaných v rámci týchto podmienok zaväzuje vrátiť v lehote do 14 dní od porušenia alebo zistenia správcom eTrhoviska a to prevodom z bankového účtu alebo predajom vlastných produktov a služieb na eTrhovisku)
 • Kúpa členstva na bonusovom programe(podľa aktuálnej ponuky)
 • Kúpa členstva od úrovne DE-LUXE
 1. Záverečné informácie

13.1 Dozor nad poskytovaním služieb vykonáva Slovenská obchodná inšpekcia, poštový priečinok 29, Prievozská 32, 827 99 Bratislava.

13.2 Tieto všeobecné obchodné podmienky a všetky kúpne zmluvy uzavreté na ich základe sa riadia právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike.

V Bratislave, dňa 05.04.2020

Tabuľka č.1

Tabuľka BONUSOV za využívanie virtuálnej peňaženky NeedCoin vo vybraných obchodoch e Trhoviska

Scroll To Top
Close
Close
Obchod
0 Košík
Menu
Close

Môj košík

Shopping cart is empty!

Continue Shopping